Tudnivalók

Adatvédelem

1. Bevezetés

A Lorem Lingerie Kft. (továbbiakban Szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A www.voytacha.hu alatt megtalálható online kereskedelmi portállal kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://www.voytacha.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=100094 címen.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. Az adatkezelő bár elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.
Az adatkezelő elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.2. Definíciók

2.1. személyes adat:

bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

2.2. hozzájárulás:

az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

2.3. tiltakozás:

az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.4. adatkezelő:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.5. adatkezelés:

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

2.6. adattovábbítás:

ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

2.7. nyilvánosságra hozatal:

ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.8. adattörlés:

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.9. adatzárolás:

az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

2.10. adatmegsemmisítés:

adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.11. adatfeldolgozás:

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

2.12. adatfeldolgozó:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

2.13. harmadik személy:

olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.14. harmadik ország:

minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

3. Alapelvek az adatkezelő adatkezelése során

Személyes adat akkor kezelhető, ha
ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel (Ptk. 12/C § (2) bekezdés).
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

4.1. A honlap látogatóinak adatai

A honlapok látogatása során az adatkezelő rögzítheti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából.
Az adatokat a szerver egy hónapig tárolja.
A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. Ennek köszönhetően a "Speciális ajánlatunk az Ön részére" rovatban a rendszer az Ön által látogatott kategóriába tartozó ajánlatot jeleníti meg. A honlapok használatával a felhasználó elfogadja, hogy számítógépén a szolgáltató cookie-t helyezzen el.
A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a felhasználónak.
A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a honlapok használata kényelmetlenebbé válhat a felhasználó számára.

4.2. Külső szolgáltatók adatfelvétele a honlapon

Az adatkezelő által üzemeltetett honlapok kódjai a Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaznak.
Az egyik ilyen külső szerver segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálását (Medián Webaudit, Google Analytics, etarget). A másik külső szerver a honlapon megjelenő hirdetések kiszolgálását végzi (Adverticum). Ezen adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.
Külső szolgáltatók személyes adatokhoz nem férnek hozzá, az adatkezelő kizárólag aggregált adatok elérhetőségét biztosítja.
Elérhetőségük: www.webaudit.hu, www.adverticum.com, www.etarget.hu, www.google.com.
4.3. Regisztrációs adatbázis

A Szolgáltató a regisztrációs adatbázisban a felhasználói nevet, az érintett jelszavát, vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét, a regisztráció időpontját, regisztrációkori IP címét és az eladók esetében a bankszámlaszámát kezeli. Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez és a számlázáshoz. Az adatkezelő továbbá ideiglenesen rögzíti regisztrációs adatbázisában az egyedi regisztráció nélküli vásárlást megvalósító felhasználó e-mail címét és megadott szállítási adatait (név, szállítási cím, telefonszám), mint tranzakciós adatokat, ameddig a felhasználó megrendelését nem aktiválja. Megrendelés aktiválása esetén a tranzakciós adatok mentésre és tárolásra kerülnek, de a regisztrációs adatbázisba nem kerülnek felvételre.
A felhasználónak lehetősége van megadnia - a pénzügyi teljesítés könyvelése céljából - bankszámlaszámát, valamint a számlázás és kiszállítás megkönnyítése érdekében a munkahelyének nevét, a számlázási és kiszállítási nevet és címet.
A felhasználók megismerése, szolgáltató tevékenységének könnyebbé tétele, a hírlevél és a szolgáltatások személyre szabása érdekében további adatok megadására is van lehetőség: hol hallott először a piactérről, nem, születési idő, iskolai végzettség, foglalkozás, családi állapot, milyen területen dolgozik, melyik banknál vezeti a folyószámláját, internet kapcsolatának fajtája, operációs rendszere, böngészőjének típusa, rendszeresen látogatott oldalai, rendszeresen felkeresett e-kereskedelmi oldalai és érdeklődési köre.
Az adatbázis a fentieken kívül tartalmazza, hogy a felhasználó kért-e e-mail hírlevelet vagy sem, és ha kért, milyen tartalmú hírlevelet kért. A hírlevéllel kapcsolatos adatkezelést külön pont tárgyalja.
A megadott adatok többségének módosítását a honlapokon el lehet végezni. Az adatok esetleges törlését a felhasználó saját személyes menüjéből/felhasználói fiókjából kezdeményezheti. Az adatok törlése akkor kezdeményezhető, ha a felhasználónak nincs tartozása az adatkezelő felé, illetve minden tranzakciója értékelésre, vagy lezárásra került (nincs folyamatban tranzakció/aukció/licit), illetve nem áll felfüggesztés/kizárás alatt. Ez esetben a számlázási adatokkal kapcsolatos adatkezelés kötelező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig.

4.4. Az aukcióval, illetve a tranzakcióval kapcsolatos adatkezelések

Termékek eladásra való felkínálása esetén a 4.3 pontban felsorolt adattípusokon felül nem kell további személyes adatokat megadni, de az eladó felhasználói neve nyilvánosságra kerül a termék adataival együtt. A tranzakció lezárását követően az eladó és a vevő megkapja a rendszertől a másik fél nevét, telefonszámát, illetve e-mail címét.
A termékkel kapcsolatos hozzászólások a felhasználó nevével együtt nyilvánosságra kerülnek.
Az adatkezelő rendszere a szolgáltatáshoz szorosan kapcsolódó, értesítő üzeneteket küld alkalmanként (rendszerüzenet).
A sikertelen tranzakciók adatait a rendszer 3 hónap elteltével törli.
A sikeres tranzakciók adatai - a tranzakció bizonyítása céljából - 5 évig megőrzésre kerülnek.
Az egyedi regisztráció nélküli vásárlást megvalósító felhasználó ideiglenesen tárolt személyes adatait, ha a megrendelés nem került aktiválásra, a rendszer 14 nap elteltével törli.

4.5. Hírlevél és egyéb értesítések

Rendszeresen, (jellemzően) hetente hírlevélben értesítjük újdonságairól azokat a felhasználókat, akik a hírlevél küldését kérték. A kiküldött hírlevelek tartalma a felhasználók által megadott adatok alapján eltérő lehet.
Fentieken felül az adatkezelő rendszere egyéb - a szolgáltatásban magában rejlő - üzeneteket is küldhet alkalmanként.

4.6. Ajánlja a terméket barátjának


Lehetőség van arra, hogy ha a felhasználó érdekesnek talál egy terméket vagy magát az adatkezelő valamely szolgáltatását, akkor a rendszer segítségével - saját nevében és e-mail címével - értesítse erről barátját.
A rendszer a címzett adatait és a levelet nem rögzíti.

4.7. Kapcsolatfelvétel

A név, e-mail cím és az üzenet elküldésével a honlapokon található űrlap segítségével, vagy e-mail útján lehet l felvenni a kapcsolatot. Az üzeneteket az adatkezelő csak rendeltetésszerűen használja fel, az ügy végleges elintézése után archiválja.

4.9. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. A regisztrációs adatok ellenőrzése (biztonsági adategyeztetés) során fényképes igazolványmásolatot kérhetünk, melyet külön adatkezelési hozzájárulás mellett a felhasználó fax, e-mail útján szkennelve, vagy postai úton küldhet meg részünkre. A biztonsági adategyeztetéssel megvalósuló adatkezelés célja a regisztrációs adatok valóságának ellenőrzése. A biztonsági adategyeztetés során felvett személyes adatokat védett informatikai rendszerünkben ideiglenesen tároljuk, mivel a felhasználó által megküldött fénymásolatok a biztonsági adategyeztetés lezárultával megsemmisítésre kerülnek. A biztonsági adategyeztetés egyebekben külön adatkezelés, az adatkezelés céljáról és további feltételeiről az adatok igénylésekor külön tájékoztatást adunk.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a szolgáltatót (Be. 71. §).
Az adatkezelő a hatóságok részére, jogszerű megkeresésüket teljesítve - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő honlapjait kiszolgáló szerverek az Invitel DataCenterben (1108 Budapest, Kozma utca 2.) kerültek elhelyezésre.
Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
változatlansága igazolható (adatintegritás);
a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Az adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi
a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
Az adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

6. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Lorem Lingerie Kft.
Cím: 1165 Bp., Lepkevirág u. 9.
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Cégjegyzékszám: 01-09-174437
Adószám: 24385387-2-42


7. Adattovábbítások

Az adatkezelő az adatokat nem továbbítja alvállalkozói felé.


8. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését a regisztrációnál jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.
Az érintett kérelmére az adatkezelő, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapít meg.
Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett a 4.3 pont alapján azt kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon:  +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-72317/2014

Adatvédelem, személyes adatok

1. A résztvevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden vásárlónak joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely vagy akár az összes általa megadott információt, adatot.

2. A Agrocentrum Kft. a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve alvállalkozóinak átadja. Az alvállalkozók a Peluker Kft. által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

3. Külön rendelkezés hiányában a Agrocentrum Kft., a www.agrocentrum.hu regisztrációnál megadott e-mail címen a későbbiekben tájékoztat akcióiról és újdonságairól.

Agrocentrzm Kft.

Távszerződés

Vásárlási feltételek a www.voytacha.hu webáruházban

Megrendelésének leadásával Ön a Lorem Lingerie Kft. vásárlója lesz.
Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat:

A szerződés tárgya a Lorem Lingerie Kft www.voytacha.hu internetes áruházában található valamennyi illetve bármelyik árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg.

Voytacha.hu webáruház adatai

Tulajdonos / Üzemeltető: Lorem Lingerie Kft.
Cím: 1165 Budapest, Lepkevirág u .9
Adószám: 24385387-2-42
Cégjegyzék szám: 01-09-174437
Bankszámla szám:  11704021-20003373

Vevőszolgálati kapcsolattartó: Rusznyák Béla
Kapcsolattartó telefonszáma: +36 30 934-19-71
email cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 Általános

1. A megrendelőlap kitöltésével és elküldésével és annak a Lorem Lingerie Kft. e-mail által történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.S.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a Lorem Lingerie Kft. mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:

2. A Szállító köteles utánvéttel illetve futárszolgálat útján a Vevő által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.

3. Vevő köteles az általa feladott megrendelőlapon megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat - mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza - készpénzben a kézbesítő részére kifizetni, amennyiben azt korábban elektronikus úton még nem rendezte.

4. A vevőnek jogában áll, hogy a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elálljon. Ez esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs, azonban a lemondást telefonon és írásban is jeleznie kell.

Email cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefonszám: +36 30 934-19-71
Fax szám: +36 1 407-22-01

5. Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.S.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

6. A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a Lorem Lingerie Kft. nem iktatja.

 

Vételár, fizetési feltételek, szállítási információk

1. Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is. A termékek mellett szereplő vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban, Ön tehát azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon.

2. A vételár kiegyenlítése és a szállítás Magyarország területén a futárszolgálaton keresztül utánvéttel történik készpénzben. A szállítási idő a rendelés leadásától számított 2-4 munkanap.

3. Külföldi megrendelésre is nyújtunk lehetőséget, kérjük erre vonatkozó kérését a megrendelés során a megjegyzés mezőben és egy e-mail-ben külön is jelezze! Az e-mail-es egyeztetést, illetve az ellenérték és a postaköltség jóváírását követően a megrendelés kézbesítése ilyen esetekben egy-másfél hetet vesz igénybe.


Vásárlástól való elállás joga, szavatosság

1. A vevő az áru átvételét követő harminc napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól, a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 4.§ és 5.§ szerint.

2. A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A vevő elállása esetén a Lorem Lingerie Kft. az áru ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríti. Amennyiben a vásárlás összege ingyenes kiszállításra jogosította a vásárlót, azonban a termék agy termékek visszaküldésével ez az összeg az ingyenes vásárlási limit alá csökkent, úgy a vásárló köteles mind az oda-, mind a visszaszállítási költséget megfizetni elállása esetén.

3. A Lorem Lingerie Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolásban, újszerű állapotban lévő termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a vételárat. Továbbá higiéniai okokból nem áll módunkban azon termékek visszavásárlása, amelyeket a vevő már felpróbált.

4. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

 

A felelősség korlátozása

1. A www.voytacha.hu áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

2. A Lorem Lingerie Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

1. Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen hibás adat.

2. Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a www.voytacha.hu áruház akadálytalan működését és a vásárlást.

3. Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

4. Bármely levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.

5. Bármely szoftver nem megfelelő működése.

6. Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

3. A Lorem Lingerie Kft. nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, ami a www.voytacha.hu áruházhoz való csatlakozás miatt a vásárlónál következett be.

4. A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

5. Egyedül a vásárló felelős a www.voytacha.hu áruházhoz való kapcsolódásáért és a www.voytacha.hu áruházban való vásárlásért.

6. A Lorem Lingerie Kft.. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az ő érdekkörében merül fel.

7. A Lorem Lingerie Kft. bármikor szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a www.voytacha.hu áruházban történt megjelenés időpontjától lép hatályba.

8. A Lorem Lingerie Kft.. bármikor szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és / vagy a www.voytacha.hu áruházat, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét. A Lorem Lingerie Kft. nem vonható felelősségre, ha így tesz.

9. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás online megtalálható a www.voytacha.hu áruházban. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

10. Abban az esetben, ha a vásárló bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Lorem Lingerie Kft. szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult kifogást emelni a döntés ellen és kártérítést követelni.
Adatvédelem, személyes adatok

1. A résztvevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden vásárlónak joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely vagy akár az összes általa megadott információt, adatot.

2. A Lorem Lingerie Kft. a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve alvállalkozóinak átadja. Az alvállalkozók a Lorem Lingerie Kft. által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

3. Külön rendelkezés hiányában a Lorem Lingerie Kft., a www.voytacha.hu regisztrációnál megadott e-mail címen a későbbiekben tájékoztat akcióiról és újdonságairól.

Mérettáblázat

OBSESSIVE™ Univerzális méret:
Testsúly: 45-75kg
Derékbőség: 57 - 72 cm
Csípőbőség: 85 - 100 cm
Mell alatti kerület: 70 - 80 cm
Mellbőség: 80 - 110 cm
Kosár: B - D

OBSESSIVE™ S/M méret:
34-36-38-40 konfekció méret

OBSESSIVE™ L/XL méret:
42-44-46 konfekció méret


Melltartó

MéretMell alatti
körméret (cm)
Mellcsúcs körméret (cm)
A kosárB kosárC kosárD kosárE kosárF kosár
6563-6777-7979-8181-8383-8585-87-
7068-7282-8484-8686-8888-9090-9292-94
7573-7787-8989-9191-9393-9595-9797-99
8078-8292-9494-9696-9898-100100-102102-104
8583-8797-9999-101101-103103-105105-107107-109
9088-92102-104104-106106-108108-110110-112112-114
9593-97107-109109-111111-118113-115115-117117-119
10098-102112-114114-116116-118118-120120-122122-124
105103-107117-119119-121121-123123-125125-127127-129
110108-112122-124124-126126-128128-130130-132132-134


Tanga, női alsó


MéretDerék méret (cm)Csípő méret (cm)
S vagy 3654-6482-92
M vagy 3864-7492-104
L vagy 4074-84104-114
XL vagy 4284-94114-126


Harisnya és combfix


MéretCsípő méret (cm)Magasság (cm)
185-100145-160
2100-108158-164
3104-112164-170
4108-116170-176
5115-130175-185


Férfi alsó


MéretDerék méret (cm)
S75-80
M81-88
L89-97
XL98-106
XXL107-116
XXXL117-125


Férfi trikó


MéretMellkas kerület (cm)Magasság (cm)
S91-94168-173
M95-98174-177
L99-102178-181
XL103-106182-185
XXL107-110186-189
XXXL114-114190-194

Segítség a webáruház használatához illetve vásárlás

A kosár használata

A Voytacha webáruházban szereplő termékek alatt a Kosárba rakom! gombra kattintva tudja azt kosarába tenni, ahonnét rendelés leadásakor meg tudja vásárolni. A termékek részletes adatlapján megadható, hogy hány darabot, milyen méretet, ill. színt kíván kosarába tenni.
A Kosár oldalon bármikor megváltoztathatja a kosárban lévő temék mennyiségeket a termék mellett szereplő Mennyiség mező változtatásával és a Frissítés gombra kattintva. Egy, a kosaradban szereplő terméket bármikor kivehet a kosárból, a termék mellett szereplő Törlés gombra kattintva.

Rendelés feladása

A kosárban lévő termékek megvásárlását a Bevásárlókosár oldalon a kosárban szereplő termékeket összesítő lista alatt lévő Pénztár linkre kattintva tudja kezdeményezni. Amennyiben nincs bejelentkezve az áruházba regisztrált felhasználónévvel és jelszóval, első lépésként be kell lépnie, vagy - amennyiben még nem regisztrált - regisztrálnia kell, mivel a Voytacha webruházban csak regisztrált felhasználó adhat le rendelést. A regisztrációról bővebben itt olvashat.

 1. Szállítási cím megadása
  Ezen az oldalon kell megadnia azt a címet, ahová az adott rendelést kéri.
  Amennyiben a Számlázási cím és a Szállítási cím nem egyezik meg, hozzáadhat új Szállítási címet.
  Kérjük, pontosan töltse ki a mezőket, a későbbi problémák elkerülése érdekében.

 2. Fizetési mód megadása
  Webáruházunkban futárszolgálat útján, utánvéttel fizethet.

 3. Ellenőrzés, jóváhagyás
  Ezen az oldalon láthatja összesítve a rendelés során az előző lépésekben megadott valamennyi információt. Az oldal tetején a rendelés lépéseit mutató linkekre kattintva tud visszalépni az adott lépéshez és módosíthatja az ott megadott adatokat. Ha kíván, írhat megjegyzést a rendeléséhez.
  A Használati feltételek, illetve a Visszavételi szabályzat elolvasása és elfogadása után, amennyiben mindent rendben talált, az oldal alján lévő Rendelés jóváhagyása gombra kattintva tudja rendelését véglegesíteni, amelyről hamarosan e-mailben kap visszaigazolást.
  Ezek után lehetősége van a feladott rendelését átnézni és kinyomtatni (A nyomtatási nézet linkre kattintva könnyen nyomtatható változatot ér el.)

 

Rendelés nyomon követése
A Voytacha webáruházban leadott rendelésről a rendelést követően e-mailben értesíti a rendszer. Az e-mail tartalmazza a rendelés valamennyi részletét. Kérjük, a megrendelés teljesüléséig őrizze meg ezt az e-mailt.
Megrendelésének állapotáról e-mailben tájékoztatjuk Önt.

Garancia, vevőszolgálat
A Voytacha webáruházban szereplő termékekre vonatkozó garanciális feltételeket és a vevőszolgálati információkat a Tudnivalók - Visszavétel menüpont alatt alatt tudja elolvasni, illetve megtekintheti itt.

Rendelés törlése
A Voytacha webáruházban leadott rendelésének törléséhez kérjük vegye fel cégünkkel a kapcsolatot. Ezt megteheti a Kapcsolat menüpont alatt lévő E-mail küldése modulon, a webáruházban található Eladó tulajdonságai oldalon megadott elérhetőségeken, illetve a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez. e-mail címen.


Voytacha.hu

Jogi tudnivalók

Jogi tudnivalók

Kérjük, mielőtt kitölti adatait, figyelmesen olvassa végig webáruházunk használatával, és a megrendeléssel kapcsolatos tudnivalókat, mert rendeléseiket csak ezek tudomásulvételével tudjuk elfogadni!
Köszönjük!

Jogi feltételek:

1.1. A Lorem Lingerie Kft. által üzemeltetett Voytacha Webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

1.2. A Voytacha webáruház semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

- Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.
- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Voytacha webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.
- Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
- Bármely levél - függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - , de főleg bármilyen adat elvesztése.
- Bármely szoftver nem megfelelő működése.
- Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

1.3. A Voytacha webáruház üzemeltetője, a Lorem Lingerie Kft. nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a Voytacha.hu webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be.

1.4 A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

1.5 Egyedül a vásárló felelős a Voytacha webáruházhoz való kapcsolódásáért és a webáruházban való vásárlásért.

1.6. A Voytacha webáruház nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

1.7. A Voytacha webáruház szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt, adatot. A változás a Voytacha webáruházban történt megjelenés időpontjától lép életbe.

1.8. A Voytacha webáruház szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és a Voytacha webáruház nem vonható felelősségre, ha így tesz.

1.9. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a Voytacha webáruházban. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

2.0 A Voytacha webáruház szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban a Lorem Lingerie Kft. nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt.

2.1 Abban az esetben, ha a résztvevő‘ bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Voytacha webáruház szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

2.2. A résztvevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik.

2.3 A Voytacha webáruház a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve alvállalkozóinak átadja. Az alvállalkozók a Voytacha Webáruház által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

2.4 Külön rendelkezés hiányában a Voytacha webáruház a regisztrációnál megadott e-mail címen a későbbiekben tájékoztat akcióiról és újdonságairól.

- A Voytacha webáruházban történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, tisztában van a rendelés menetével.
- A Voytacha webáruházban történt vásárlást követő‘en a vásárló a szállítással kapcsolatos lehetőségek közül választja ki a számára megfelelőt. A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a vásárló az ezen az oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Voytacha webáruház felelősséget nem vállal.
- Terméket külföldre nem áll módunkban szállítani.
- A vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.
- A kiszállítást megelőzően a Voytacha webáruház értesítést küld a vevőnek a kézbesítést végző futárszolgálat részére átadott termék esetében a megrendelés állapotáról. A vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy a csomag átvételét biztosítsa, vagy az értesítésben kapott elérhetőségeken a kiszállítást végző céggel a kapcsolatot igény szerint felvegye.
- Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd legfeljebb egy alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására.

További cikkeink...

 1. Visszavételi Szabályzat

Nincs az az erotikus fehérnemű...

az-a-fehernemuHa igazán szép
fehérnemű, vagy
extra méretű melltartó,
esetleg valamilyen
kiegészítő kell,
biztosan megtalálod valamelyik fehérnemű áruházunkban!

Az a fehérnemű, amit itt nem találsz, máshol is hiába keresed!

Tíz meghatározó erotikus fehérnemű márka kizárólagos magyarországi képviselőjeként biztosítjuk a választás teljes szabadságát, a lehető legjobb árakat és azt a páratlan minőséget, amit magad is tapasztalni fogsz!

Fontos tudni

 

fehernemu-plaza

 

Az Anais, BeautyNight, Julimex, Krisline, LivcoCorsetti, Andalea és Obsessive erotikus fehérnemű márkák hivatalos magyarországi forgalmazója a Lorem Lingerie Kft.

 

A logók és termék képek felhasználása csak a Lorem Lingerie Kft. engedélyével történhet. Az engedély nélküli használat jogi lépéseket von maga után.

Profi szállítás, utólagos fizetés


ITT NEM KELL
ELŐRE FIZETNED
AZ ÁRUÉRT!

És a szállítási díj is csak:
1 299 Ft  (ÁFA-val)
Magyarország területén.

 
15 000 Ft felett ingyenes!

A szállítás alatt lévő csomagodról
az alábbi számon érdeklődhetsz:
GLS Ügyfélszolgálat
06 1 802 0265

 

 

Láss csudát!

Webodalunk használ „süti” file-okat. Azokat az információkat, amelyeket a „süti” file-okban rögzítettek, többek között statisztikai célokra használjuk fel, valamint arra, hogy felhasználóink egyéni igényeihez igazítsuk az oldalt. Böngészőjükben bármikor megváltoztathatják a „sütik” beálltásait. Amennyiben változtatás nélkül hagyják a beálltásokat, úgy az azt jelenti, hogy ezek a „sütik” elhelyezésre kerülnek az Önök Berendezésén. Ismerkedj meg az Adatvédelmi Nyilatkozattal!